Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Кабмін врегулював низку процедурних питань щодо застосування Закону України "Про очищення влади"

19 лютого 2020, 10:39
Постановою Уряду від 24 січня 2020 року № 99 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 "Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” . 19 лютого 2020 року постанову оприлюдено в "Урядовому кур'єрі". 

Зверніть увагу на зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563:

  1. У Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою
    статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 2:

у підпункті 2 слова “Генерального прокурора України” замінити словами “Генерального прокурора”;

у підпункті 4 слова “Вищої ради юстиції” замінити словами “Вищої ради правосуддя”;

у підпункті 6:

слово “ДПтС” замінити словами “центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань”;

слово “ДФС” замінити словами “ДПС, Держмитслужби”;

2) у пункті 4:

абзац перший після слів “(далі — керівник органу)” доповнити словами “, або на керівника державної служби в державному органі, до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої проводиться перевірка (далі — керівник державної служби)”;

в абзаці другому слова “професійних суддів” замінити словом “суддів”;

в абзаці третьому слова “Вищої ради юстиції” замінити словами “Вищої ради правосуддя”;

абзац четвертий після слів “Керівник органу” доповнити словами
“, керівник державної служби”;

3) пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Керівник органу, керівник державної служби або голова суду згідно з планом проведення перевірок, затвердженим Кабінетом Міністрів України, приймає рішення про початок проведення перевірки у відповідному органі (далі — початок проведення перевірки в органі), в якому встановлює дату початку проведення перевірки, а також визначає відповідальними за проведення перевірки службу управління персоналом чи інший структурний підрозділ такого органу (далі — відповідальний структурний підрозділ).

Керівник органу, керівник державної служби або голова суду приймає рішення про проведення перевірки щодо особи або судді після закінчення строку проведення перевірки у відповідному органі, визначеного планом проведення перевірок, затвердженим Кабінетом Міністрів України, якщо така особа або такий суддя не проходив перевірку або відсутня/скасована довідка про результати перевірки, передбаченої Законом, за умови, що така перевірка щодо зазначених осіб не проводиться в іншому державному органі.”;

4) у пункті 8:

абзац перший викласти в такій редакції:

“8. Особа, яка підлягає перевірці, зобов’язана у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки в органі або з дня початку проведення перевірки щодо такої особи подати до відповідального структурного підрозділу:”;

у підпункті 1:

в абзаці третьому слова “кадрової служби” замінити словами “служби управління персоналом”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“- сторінок паспорта громадянина України у формі книжечки з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце проживання або лицьового і зворотного боку паспорта громадянина України у формі картки та документа, що підтверджує місце проживання;”;

абзац шостий виключити;

абзац сьомий після слів “місцевого самоврядування” доповнити словами “(далі — декларації)”;

5) у пункті 9 слова “Професійний суддя” замінити словом “Суддя”, а після слів “проведення перевірки в суді” доповнити словами “або з дня проведення перевірки щодо такого судді”;

6) абзац третій пункту 11 викласти в такій редакції:

“Мін’юст у триденний строк з дня надходження зазначеної заяви або інформації звертається до Вищої ради правосуддя з пропозицією ухвалити рішення про визнання порушення суддею вимог щодо несумісності.”;


7) у пункті 12:

в абзацах першому і другому слова “повідомлення про звільнення особи” замінити словами “повідомлення про відповідність критеріям здійснення очищення влади (люстрації)”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“сторінок паспорта громадянина України у формі книжечки з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце проживання або лицьового і зворотного боку паспорта громадянина України у формі картки та документа, що підтверджує місце проживання;”;

8) пункт 14 викласти в такій редакції:

“14. Відповідальний структурний підрозділ протягом десяти днів з дня надходження заяви особи, яка підлягає перевірці, на підставі відомостей, наявних в особовій справі такої особи, та/або на підставі витягу із послужного списку та на підставі поданих особою документів, а також інформації з Реєстру про внесення відомостей про особу до Реєстру або відсутність у Реєстрі таких відомостей перевіряє достовірність зазначених у заяві відомостей щодо незастосування до неї заборон, передбачених частиною третьою статті 1 Закону, на основі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1—8 частини другої, пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону, та складає висновок про результати перевірки відомостей про особу за формою згідно з додатком 21.

У разі коли за результатами перевірки матеріалів особової справи та/або витягу із послужного списку відповідальним структурним підрозділом виявлено відповідність критерію здійснення очищення влади (люстрації), визначеного частиною першою, пунктами 1—8 частини другої, пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону, про це зазначається у висновку про результати перевірки відомостей про особу за формою згідно з додатком 21.

На підставі такого висновку відповідальний структурний підрозділ готує довідку про результати перевірки за формою згідно з додатком 5 та подає її керівнику органу або керівнику державної служби.”;

9) у пункті 15:

в абзацах першому і другому слова “повідомлення про звільнення особи” замінити словами “повідомлення про відповідність критеріям здійснення очищення влади (люстрації)”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“сторінок паспорта громадянина України у формі книжечки з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце проживання або лицьового і зворотного боку паспорта громадянина України у формі картки та документа, що підтверджує місце проживання;”;

10) пункти 17 і 171 викласти в такій редакції:

“17. Керівник органу або керівник державної служби не пізніше ніж на третій день після надходження заяви щодо незастосування до особи, яка підлягає перевірці, заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону, одночасно надсилає органам, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо незастосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України (далі — органи перевірки), відповідно до компетенції запити про проведення перевірки за формою згідно з
додатком 3 щодо особи, яка підлягає перевірці. До зазначених запитів додаються засвідчені копії сторінок паспорта громадянина України у формі книжечки з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце проживання або лицьового і зворотного боку паспорта громадянина України у формі картки та документа, що підтверджує місце проживання, а також документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (сторінки паспорта громадянина України у формі книжечки — для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).

  1. 171. Запити про проведення перевірки щодо особи, яка підлягає перевірці, надсилаються у разі, коли:

1) у матеріалах особової справи такої особи зазначена інформація, що свідчить про те, що особа обіймала посади в органах внутрішніх справ, інших правоохоронних органах, органах прокуратури в період, що підлягає перевірці, а трудова книжка (послужний список) такої особи втрачена (втрачений, відсутній)/відновлена (відновлений) та/або інформація в матеріалах особової справи свідчить про те, що особа могла обіймати відповідні посади в період, що підлягає перевірці, — до МВС, СБУ, Офісу Генерального прокурора.

На запит органу, що проводить перевірку, правоохоронним органом, у якому працювала особа, надається витяг із послужного списку такої особи;

2) у матеріалах особової справи такої особи зазначена інформація, що свідчить про те, що особа обіймала посаду судді в період, що підлягає перевірці, а трудова книжка такої особи втрачена/відновлена та/або інформація в матеріалах особової справи свідчить про те, що особа могла обіймати зазначену посаду в період, що підлягає перевірці, — до ДСА.

Запити про проведення перевірки надсилаються до:

Національного агентства з питань запобігання корупції;

ДСА — щодо суддів вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду, а до територіальних управлінь ДСА за місцем проживання судді — щодо суддів місцевих та апеляційних судів.”;

11) доповнити Порядок пунктом 182 такого змісту:

“182. У разі коли інформація, зазначена в трудовій книжці, послужному списку особи, свідчить про те, що вона не обіймала посади, зазначені у підпунктах 1—10 пункту 2 цього Порядку, запити до Національного агентства з питань запобігання корупції не надсилаються, крім випадків втрати/відновлення трудової книжки, послужного списку.”;

12) у пункті 19 слова “засвідченими копіями декларації та трудової книжки” замінити словами “засвідченою копією трудової книжки”;

13) пункти 20 і 21 викласти в такій редакції:

“20. Національне агентство з питань запобігання корупції проводить у порядку, затвердженому зазначеним Агентством, перевірку достовірності відомостей щодо наявності майна (майнових прав) та/або відповідності вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларації за минулий рік, поданій особою, яка підлягає перевірці, набутого (набутих) за час перебування на посадах, зазначених у пунктах 1—10 частини першої статті 2 Закону, доходам, отриманим із законних джерел.

  1. Керівник органу або керівник державної служби в день надіслання запитів органам перевірки або протягом трьох днів з дня надходження заяви особи, якщо відповідно до вимог цього Порядку запити до органів перевірки не надсилаються, надсилає в паперовій/або електронній формі до Мін’юсту (в разі проведення перевірки Офісом Президента України, Апаратом Верховної Ради України та Секретаріатом Кабінету Міністрів України) або міжрегіональних територіальних органів Мін’юсту за місцезнаходженням органу, в якому працює особа, повідомлення про початок проходження перевірки особою за формою згідно з додатком 4, яке не пізніш як на п’ятий день з дня надходження до одного із зазначених органів розміщується на період проведення перевірки на офіційному веб-сайті Мін’юсту із зазначенням дня початку проходження перевірки.”;

14) в абзаці першому пункту 23 слово “копії” замінити словом “копію”, а слова “і декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом)” — словами “, а також додає посилання на заповнену декларацію в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”;

15) доповнити Порядок пунктом 231 такого змісту:

“231. Не розміщується на офіційному веб-сайті органу, до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої проводиться перевірка, та Мін’юсту інформація про початок проходження перевірки, копія заяви, посилання на заповнену декларацію в Єдиному
державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно:

осіб, на яких поширюється дія статті 521 Закону України “Про запобігання корупції”;

осіб, які беруть чи брали участь в антитерористичній операції на сході України, а також у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

осіб, інформація про яких в установленому порядку віднесена до державної таємниці.

Орган, який проводить перевірку, письмово інформує Мін’юст про неможливість оприлюднення інформації стосовно осіб, зазначених у цьому пункті.”;

16) пункт 24 викласти в такій редакції:

“24. У разі коли в органі, в якому проводиться перевірка, відсутні технічні можливості для оприлюднення інформації, копії заяви особи, стосовно якої проводиться перевірка, зазначені інформація, копія заяви та посилання на заповнену декларацію в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу, якому підпорядковується зазначений орган. У такому випадку орган, в якому проводиться перевірка, надсилає в день початку проходження перевірки зазначену інформацію, засвідчену копію заяви в паперовій та/або електронній формі (скановані копії у форматі pdf) відповідному органу, який у той самий день оприлюднює їх на власному офіційному веб-сайті.”;

17) у пункті 25 слова “копії його заяви та декларації в паперовій та електронній формі” замінити словами “копію його заяви в паперовій та/або електронній формі”;

18) пункти 26 і 27 викласти в такій редакції:

“26. ДСА протягом трьох днів після надходження заяви особи, стосовно якої проводиться перевірка, розміщує на власному офіційному веб-сайті за принципами територіальності і спеціалізації інформацію про початок проходження перевірки суддею і копію заяви разом із посиланням на заповнену декларацію в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

  1. У разі встановлення за результатами перевірки недостовірності відомостей, зазначених у пункті 2 частини п’ятої статті 5 Закону, Національне агентство з питань запобігання корупції протягом трьох робочих днів з дня виявлення всіх фактів недостовірності та/або невідповідності відомостей, але не пізніше ніж на тридцятий день з дня надходження запиту щодо особи, стосовно якої проводиться перевірка, повідомляє про них зазначеній особі.”;

19) в абзаці другому пункту 29 слова “повинна застосовуватися” замінити словом “застосовується”, а після слів “таких відповідей (висновків)” доповнити словами “разом з копіями запиту та додатків до нього для внесення відомостей щодо таких осіб до Реєстру”;

20) у пункті 30 слова “наказом Мінфіну” замінити словами “рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції”;

21) у пункті 35 слово “одноразово” виключити;

22) доповнити Порядок пунктом 361 такого змісту:

“361. Довідка про результати перевірки щодо осіб, зазначених у пункті 182 цього Порядку, складається на підставі висновку про результати перевірки відомостей про особу, згідно з яким встановлено невідповідність критеріям здійснення очищення влади (люстрації), та з урахуванням відповіді/висновку органу перевірки достовірності відомостей щодо застосування критеріїв, визначених частиною четвертою статті 3 Закону, до осіб, які були народжені до 1973 року включно.”;

23) у пункті 37 після слів “Керівник органу” доповнити словами “або керівник державної служби”, а слова “повідомлення про звільнення особи” замінити словами “повідомлення про відповідність критеріям здійснення очищення влади (люстрації)”;

24) у пункті 38:

доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами такого змісту:

“Довідку про результати перевірки щодо голови суду складає керівник структурного підрозділу, відповідального за проведення перевірки.

Довідку про результати перевірки щодо осіб, зазначених у пункті 182 цього Порядку, складає голова суду або керівник структурного підрозділу, відповідального за проведення перевірки, на підставі висновку про результати перевірки матеріалів особової справи, в якому зазначено про невиявлення критеріїв здійснення очищення влади (люстрації).”.

У зв’язку з цим абзаци другий — четвертий вважати відповідно абзацами четвертим — шостим;

в абзаці четвертому слова “в паперовій та електронній (у форматі Microsoft Word)” замінити словами “в паперовій та/або електронній (у форматі Microsoft Word або pdf)”;

 

 

абзац шостий викласти в такій редакції:

“Мін’юст протягом трьох днів з дня надходження у паперовій формі копій довідки про результати перевірки та відповіді/висновку/судового рішення надсилає їх до Вищої ради правосуддя з пропозицією ухвалити рішення про визнання порушення суддею вимог щодо несумісності з іншою діяльністю або статусом і звільнення його з посади.”;

25) пункт 42 після слів і цифри “статті 3 Закону” доповнити словами і цифрами “, про що складає висновок про результати перевірки відомостей про особу, в якому зазначено про невиявлення критеріїв здійснення очищення влади (люстрації), за формою згідно з додатком 21”;

26) пункт 44 викласти в такій редакції:

“44. Керівник органу або керівник державної служби надсилає до Мін’юсту в день виявлення факту, зазначеного в пункті 43 цього Порядку, повідомлення про відповідність критеріям здійснення очищення влади (люстрації) за формою згідно з додатком 6 у паперовій формі із засвідченою копією рішення про відмову у призначенні на посаду державної служби або на іншу посаду, зазначену у пункті 2 цього Порядку, інформація з яких протягом трьох днів з дня надходження до Мін’юсту вноситься до Реєстру.”;

27) доповнити Порядок пунктом 461 такого змісту:

“461. Якщо після складення довідки про результати перевірки за формою згідно з додатком 5 від одного з органів перевірки, до яких надсилалися запити, або іншого органу надійшла додаткова інформація про особу, стосовно якої проводилася перевірка, така інформація враховується відповідальним структурним підрозділом.

Якщо додаткова інформація містить відомості про підстави застосування критеріїв здійснення очищення влади (люстрації), визначених статтею 3 Закону, така особа має бути звільнена з посади відповідно до цього Порядку. Попередня довідка підлягає скасуванню, при цьому складається нова довідка з урахуванням отриманої додаткової інформації.”;

28) абзац перший пункту 49 після слів “функції органу державної влади, що припиняється” доповнити словами “, та в разі, коли щодо такої особи перевірка не проводилася (не розпочиналася)”;

29) доповнити Порядок пунктами 494 і 495 такого змісту:

“494. Орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, в який особа призначена в порядку переведення, у разі звільнення такої особи (зокрема в порядку переведення до іншого органу) або її смерті, повідомляє органу, в якому розпочато перевірку стосовно такої особи, з одночасним надсиланням копії наказу про звільнення або копії документа про її смерть.

  1. 495. У разі поновлення особи на посаді, зазначеній у пункті 2 цього Порядку, за рішенням суду та в разі, коли щодо такої особи не була завершена перевірка, така перевірка продовжується з моменту поновлення особи на посаді.”;

30) у тексті Порядку:

слова “професійний суддя” в усіх відмінках і формах числа замінити словом “суддя” у відповідному відмінку і числі;

слово “ДФС”, крім підпункту 2 пункту 2, замінити словами “Національне агентство з питань запобігання корупції” у відповідному відмінку;

після слів “Керівник органу” доповнити словами “або керівник державної служби”;

після слів “керівник органу” в усіх відмінках і формах числа доповнити словами “або керівник державної служби” у відповідному відмінку і числі;

після слів “сторінки паспорта громадянина України” доповнити словами “у формі книжечки”;

31) у додатках до Порядку:

у додатку 1:

після слів “керівника органу” доповнити словами “або керівника державної служби,”;

слово і цифру “статті 4” замінити словами і цифрами “статей 4 і 6”;

слова “Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за ____ рік подано до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” замінити словами і цифрами “Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за ____ рік подано відповідно до вимог розділу VII Закону України “Про запобігання корупції”;

слова “керівника кадрової служби” замінити словами “керівника служби управління персоналом”;

слова “паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації” замінити словами “сторінок паспорта громадянина України у формі книжечки з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце проживання або лицьового і зворотного боку паспорта громадянина України у формі картки та документа, що підтверджує місце проживання”;

після слів “паспорта громадянина України” доповнити словами “у формі книжечки”;

додаток 2 після слів “керівника органу” доповнити словами “або керівника державної служби,”;

доповнити Порядок додатком 21 такого змісту:

“Додаток 21
до Порядку

ВИСНОВОК
про результати перевірки відомостей про особу

Відповідно до пунктів 14 і 42 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2014 р. № 563, _____________________________________

        (найменування органу державної влади/органу місцевого

________________________________________________________________

самоврядування, який проводить перевірку)

проведено перевірку щодо _________________________________________

________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи, дата та місце народження,

______________________________________________________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків)

______________________________________________________________

(матеріали, які перевірялися: особова справа, послужний список тощо)

________________________________________________________________

________________________________________________________________.

За результатами перевірки зазначених матеріалів, а також інформації з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”, відповідність критеріям здійснення очищення влади (люстрації)

________________________________________________________________

(виявлено/не виявлено)
________________________________________________________________________________________________________________________________

(критерії, які виявлено)

 

_____________________

______________

________________________

(найменування посади керівника відповідального структурного підрозділу органу державної влади/органу місцевого самоврядування)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

___________________
(дата складення висновку)”;

 

 

 

 

додаток 3 викласти в такій редакції:

“Додаток 3
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  від 24 січня 2020 р. № 99)
______________________________________
(найменування органу перевірки, до якого надсилається запит)

ЗАПИТ
про проведення перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про очищення влади” для перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою
статті 1 зазначеного Закону, просимо надати до _____________________

________________________________________________________________

(найменування органу державної влади/органу місцевого самоврядування,

________________________________________________________________

поштова адреса)

згідно з Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою
статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563, відомості щодо
________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи,

_______________________________________________________________________________________
дата та місце народження,

________________________________________________________________

серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,
________________________________________________________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

________________________________________________________________

місце проживання,

_______________________________________________________________________________________
місце роботи, ______________________________________________________________.

посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”)

 

Додаток:

копії, засвідчені підписом керівника служби управління персоналом і скріплені печаткою:

заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”;

сторінок паспорта громадянина України у формі книжечки з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце проживання або лицьового і зворотного боку паспорта громадянина України у формі картки та документа, що підтверджує місце проживання;

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (сторінки паспорта громадянина України у формі книжечки — для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України);

трудової книжки (послужного списку).*

Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за ____ рік подано відповідно до вимог розділу VII Закону України “Про запобігання корупції”.

 

_____________________

______________

________________________

(найменування посади керівника органу або керівника державної служби, який надсилає запит)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

__________________

* Подається лише до Національного агентства з питань запобігання корупції.”;

додаток 4 після слів “керівника органу державної влади” доповнити словами “або керівника державної служби”;

у додатку 5:

слова і цифри “Відповідно до пунктів 1 і 2” замінити словами і цифрами “Відповідно до пунктів 1 та/або 2”;

після слова “серія” доповнити словами “(за наявності)”;

слова і цифри “декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20__ рік, а також інших документів” замінити словами “а також інших документів, та запит до Національного агентства з питань запобігання корупції”;

додаток 6 викласти в такій редакції:

 

 

“Додаток 6
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  від 24 січня 2020 р. № 99)

Повідомлення
про відповідність критеріям здійснення очищення влади (люстрації)

________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи,

_______________________________________________________________________________________
дата та місце народження,

________________________________________________________________

серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

________________________________________________________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

________________________________________________________________

місце проживання,

________________________________________________________________________________________
місце роботи, ______________________________________________________________

посада, яку займала особа або на яку претендувала на час застосування положень
Закону України “Про очищення влади”,
________________________________________________________________

критерій, на підставі якого застосовується заборона,
________________________________________________________________

строк, протягом якого на особу поширюється заборона,

_______________________________________________________________

найменування органу, який проводив перевірку, місцезнаходження органу,
________________________________________________________________

контактний телефон та адреса електронної пошти (за наявності)

 

 

Додаток:

копії, засвідчені підписом керівника служби управління персоналом і скріплені печаткою:

рішення про звільнення особи або рішення про відміну у призначенні на посаду державної служби;

сторінок паспорта громадянина України у формі книжечки з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце проживання або лицьового і зворотного боку паспорта громадянина України у формі картки та документа, що підтверджує місце проживання;

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (сторінки паспорта громадянина України у формі книжечки — для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).

 

_____________________

______________

________________________”;

(найменування посади керівника органу державної влади або керівника державної служби/органу місцевого самоврядування)

(підпис)

 

 

МП

(ініціали та прізвище)

додаток 7 після слів “керівника органу державної влади” доповнити словами “або керівника державної служби”.

 

 

  1. У переліку органів, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженому зазначеною постановою:

1) позицію “ДФС” замінити такою позицією:

“Національне агентство з питань запобігання корупції

відомості щодо заборон, які можуть бути застосовані до осіб у частині недостовірності відомостей щодо наявності майна (майнових прав), зазначених у поданих ними
за попередній рік деклараціях
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та/або невідповідності вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у поданих ними деклараціях, набутого (набутих) за час перебування на посадах, визначених пунктами 1—10 частини першої
статті 2 Закону України “Про очищення влади”, доходам, отриманим із законних джерел

не більш як 60 днів”;

2) позицію “СБУ” у графі “Відомості, щодо яких орган проводить перевірку” доповнити абзацами такого змісту:

“осіб, які обіймали посаду (посади) у період з 21 листопада 2013 р.
по 22 лютого 2014 р. та не були звільнені протягом зазначеного періоду з відповідної посади (посад) за власним бажанням:

працівника правоохоронного органу, який брав участь у затриманні осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Законів України від 29 січня 2014 р. № 737—VII “Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань” і від 21 лютого 2014 р. № 743—VII “Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України”;

працівника правоохоронного органу, який складав та/або сприяв складенню рапортів, протоколів про адміністративне правопорушення, повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, обвинувальних актів стосовно осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Законів України від 29 січня 2014 р. № 737—VII “Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань” і від 21 лютого 2014 р.
№ 743—VII “Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України”;

слідчого органу досудового розслідування, дізнавача, оперативного працівника, інспектора, який проводив слідчі та оперативні дії стосовно осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Законів України від 29 січня 2014 р. № 737—VII “Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань” і від 21 лютого 2014 р. № 743—VII “Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України”;

працівника органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на кримінальне переслідування та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, до яких застосовано повну індивідуальну амністію відповідно до Закону України від 27 лютого 2014 р. № 792—VII “Про внесення змін до Закону України “Про застосування амністії в Україні” щодо повної реабілітації політичних в’язнів”;

3) позицію “Генеральна прокуратура України” замінити такою позицією:

“Офіс Генерального прокурора

відомості щодо заборон, які можуть бути застосовані до:

осіб, які обіймали у період з 21 листопада 2013 р. по 22 лютого 2014 р. посаду та не були звільнені протягом зазначеного періоду з відповідної посади за власним бажанням:

не більш
як 30 днів”;

 

працівника органу прокуратури, який здійснював процесуальне керівництво, вносив подання, погодження, підтримував клопотання про застосування запобіжних заходів, підтримував державне обвинувачення у суді стосовно осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Законів України від 29 січня 2014 р.
№ 737—VII “Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань” і  від 21 лютого 2014 р. № 743—VII “Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України”;

 

 

працівника правоохоронного органу, який складав та/або сприяв складенню рапортів, протоколів про адміністративне правопорушення, повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, обвинувальних актів стосовно осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Законів України від 29 січня 2014 р.
№ 737—VII “Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань” і від 21 лютого 2014 р. № 743—VII “Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України”;

 

 

 

слідчого органу досудового розслідування, дізнавача, оперативного працівника, інспектора, який проводив слідчі та оперативні дії стосовно осіб, звільнених
від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Законів України від 29 січня 2014 р. № 737—VII “Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань” і від 21 лютого 2014 р. № 743—VII “Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України”;

 

 

працівників прокуратури, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на кримінальне переслідування та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, до
яких застосовано повну індивідуальну амністію відповідно до Закону України
від 27 лютого 2014 р. № 792—VII “Про внесення змін до Закону України “Про застосування амністії в Україні” щодо повної реабілітації політичних в’язнів”.

 

Читайте нас у Telegram

Читайте нас у Facebook

©Прес-центр судової влади України